Algemene voorwaarden

1. ALGEMEENHEDEN

De bestelling van de aankoper of klant onderstelt het uitdrukkelijk aanvaarden, door hem, van onze algemene voorwaarden, zoals zij hieronder hernomen worden.
De aankoper verzaakt uitdrukkelijk aan de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden die zouden kunnen voorkomen op het briefhoofd waarvan hij gebruik maakt.

2. HOEVEELHEDEN

Het fabriceren van zekere stukken vergt soms een minimum aantal stuks. De opgegeven hoeveelheid is benaderend opgegeven. Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren, aan de prijs van het order.

3. PRIJZEN

Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze prijzen zonder verbintenis en mogen zonder vooropzeg worden gewijzigd, zelfs in geval van reeds bevestigde opdrachten.
Zij gelden af fabriek, verpakking niet inbegrepen.

4. GEREEDSCHAPPEN
Alle gereedschappen, apparaten of onderdelen nodig bij de fabricatie, zelfs indien de klant wegens tussenkomst in het concept of door ten laste neming van een deel der kosten mede-eigenaar ervan geworden is, blijven onvoorwaardelijk in ons bezit en zullen door ons alleen mogen worden benut, daar zij werden vervaardigd en opgevat volgens onze eigen principes, methoden en fabricatienormen. Elk gereedschap, apparaat of onderdeel dat gedurende vijf jaar nier meer gebruikt werd of versleten is, mag door ons vernietigd worden. De afbraak blijft onze eigendom.
De tussenkomst (geldwaarde) in de gereedschapskosten is steeds onmiddellijk betaalbaar (netto) bij het indienen van de bestelling. Elke vertraging op deze betaling heeft invloed op de leveringstermijn.

5. LEVERINGSTERMIJNEN
Stakingen, branden, beschadigingen van materiaal, moeilijkheden in het op punt stellen van fabricatie, vertragingen in de leveringen van grondstoffen alsmede om het even welke reden die de fabricatie zou kunnen stilleggen, (alsmede de erkende gevallen van overmacht) laten ons toe onze leveringstermijnen te wijzigen, de uitvoering van de bestelling uit te stellen of het order te vernietigen, zonder onze verantwoordelijkheid te binden. De leveringstermijnen zijn uitsluitend bij benadering opgegeven.
Elke vertraging in de levering mag in geen geval voor gevolg hebben : het weigeren van de goederen, het vernietigen van het order, schadeloosstelling zonder voorafgaandelijk akkoord en overeenkomst.
Tenzij anders bedongen is, dienen de bestelde stukken ten laatste acht dagen na verzending van ons bericht dat zij ter beschikking zijn, afgenomen te worden. Bij gebrek daaraan zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en naar onze keuze, hetzij de gefabriceerde stukken te factureren en betaling ervan te vorderen, hetzij de koopovereenkomst, als van rechtswege ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te vorderen. Magazijnkosten worden eveneens in rekening gebracht.

6. KLACHTEN
Om als ontvankelijk te worden aanvaard, dienen de klachten ons schriftelijk toe te komen ten laatste 8 dagen na ontvangst der goederen.
De klacht zal steeds het nummer en datum van onze verzendingsnota of factuur vermelden.
De waarborg beperkt zich altijd en uitsluitend tot loutere vervanging der afgekeurde goederen, met uitsluiting van welke schadevergoeding ook.
Onze garantieaansprakelijkheid vervalt geheel wanneer enigerlei gebrek het directe of indirecte gevolg is van onoordeelkundige verwerking, gebruik, behandeling, bewaring, vervoer of van elke andere externe oorzaak of wanneer de koper zelf wijzigingen of bewerkingen uitvoert, resp. doet uitvoeren door derden.
De garantieaansprakelijkheid vervalt eveneens geheel wanneer de koper de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nauwkeurig nagekomen is.
Klachten betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben op de op koper rustende contractuele verplichtingen uit hoofde van eerder overgedragen en/of nog over te dragen goederen, ook niet zo deze verplichtingen voortspruiten uit dezelfde overeenkomst als die waarop de klachten betrekking hebben.

7. TERUGZENDINGEN
Zijn alleen toegelaten na ons voorafgaandelijk akkoord. De goederen dienen ons franco alle kosten te worden teruggeleverd.

8. TRANSPORT
De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zij franco worden verkocht.
De aanduidingen op vrachtbrieven, ontvangstbewijzen en verzendingsnota’s zijn bewijskrachtig voor de verzonden hoeveelheden. De cliënt moet dus zorgvuldig nazien bij ontvangst.

9. BETALINGEN
Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen einde maand, netto zonder korting, behoudens andersluidende bepaling van onzentwege. Elk bedrag dat niet betaald werd op de vervaldag rendeert intrest met volle recht en zonder aanmaning,vanaf de vervaldag, tegen 12% per jaar.
Elke wanbetaling op de vervaldag maakt bovendien onmiddellijk alle andere verschuldigde bedragen opvorderbaar, ongeacht de overeengekomen termijn.
De compensatie tussen de bedragen die men ons verschuldigd is en deze die wij zouden moeten betalen, zal in elk geval door ons mogen ingeroepen worden.
Wij behouden ons het recht voor waarborgen te vragen, financiële of andere, die wij zouden nuttig achten, zelfs tijdens de uitvoering van een order.
Bovendien zullen de aldus verschuldigde bedragen, indien niet betaald op de vervaldag verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding die contractueel vastgesteld is op 15%.

10. JURIDISCHE BEVOEGDHEID
Elke betwisting die zou kunnen voortvloeien uit interpretatie of uitvoering van de bestelling, zal enkel en alleen onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel of het Vredegerecht van het 1° Kanton Brussel.